“ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ - ВЕСТНИК ЮРИСТА - LAWYER HERALD”
To'liq son
PDF

МАҚОЛАЛАР

Джахонгир ШИРИНОВ
8-14
НОДАВЛАТ НОТИЖОРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ ШАКЛИНИНГ НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ МАСАЛАЛАРИ
PDF
Акмалжон ИСАБАЕВ
15-20
ЖИСМОНИЙ ВА ЮРИДИК ШАХСЛАРНИНГ ДАВЛАТ ИДОРАЛАРИГА МУЛККА ЭГАЛИК ҚИЛИШ ҲУҚУҚИ БИЛАН БОҒЛИҚ МУРОЖААТЛАРИНИ КЎРИБ ЧИҚИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ
PDF
Атаназар ХОДЖАНИЯЗОВ
21-25
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ҚОНУНЧИЛИК ТАШАББУСИ ҲУҚУҚИ
PDF
Сабохат СУЛТАНОВА
26-31
МАЪМУРИЙ СОДДАЛАШТИРИШ “АҚЛЛИ ТАРТИБГА СОЛИШ” МОДЕЛИНИНГ ТАРКИБИЙ ҚИСМИ ВА НОРМА ИЖОДКОРЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ВОСИТАСИ СИФАТИДА
PDF (Русский)
Синдор ҲАМРОҚУЛОВ
32-36
МАЪМУРИЙ ИХТИЁРИЙЛИКНИ АМАЛГА ОШИРИШ УСТИДАН САМАРАЛИ СУД НАЗОРАТИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ
PDF
Отабек НАРЗИЕВ
37-44
КАПИТАЛ БОЗОРИ БИЗНЕСНИ МОЛИЯЛАШНИНГ МУҚОБИЛ МАНБАСИ СИФАТИДА
PDF
Анвар РАХМАТОВ
45-53
ҲAВAСКОРЛИК ВA СПОРТ МAҚСAДИДA ОВ ҚИЛИШ СОҲAСИДAГИ ШAРТНОМAЛAР
PDF
Маликахон КАЛАНДАРОВА
54-61
ДАВЛАТ ХАРИДЛАРИ ТИЗИМИДА “ДАВЛАТ ЭҲТИЁЖЛАРИ” ДЕФЕНИЦИЯСИ
PDF
Сардор МАМАНАЗАРОВ
62-66
АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ ИЖРОИЯ ОРГАНИ: БОШҚАРУВ ВА РАҲБАРЛИКНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ
PDF
Джахонгир БАБАЕВ
67-75
ИСТЕЪМОЛЧИ БИЛАН ТУЗИЛГАН ШАРТНОМАЛАР БУЗИЛГАНИДА УНИНГ ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ
PDF
Ирода ЯКУБОВА
76-80
ТАРИХИЙ КОНТЕКСТДА МУАЛЛИФЛИК ҲУҚУҚЛАРНИ ЖАМОАВИЙ БОШҚАРИШ ТУШУНЧАСИ
PDF (Русский)
Шахноза АЛМОСОВА
81-85
ДОМЕН НОМЛАРИ ВА ИНДИВИДУАЛЛАШТИРИШ ВОСИТАЛАРИ ЎРТАСИДАГИ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИК ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШДА МУАММОЛИ ҲОЛАТЛАР ТАҲЛИЛИ
PDF
Ихтиёр ДЖУРАЕВ
86-90
ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЪЛИМНИНГ СИФАТИ ВА РАҚОБАТБАРДОШЛИЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ПРОКУРАТУРАНИНГ РОЛИ
PDF
Ботиржон РУЗМЕТОВ
91-97
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СУД ИШ ЮРИТУВИДА ДАЛИЛЛАР НАЗАРИЯСИНИНГ ҚОНУНИЙ АСОСЛАРИ, МАЗМУН МОҲИЯТИ ВА АСОСИЙ ТУШУНЧАЛАРИ
PDF (Русский)
Бехзод РАШИДОВ
98-103
ЖИНОЯТ ИШЛАРИНИ ЮРИТИШГА ҚЎЙИЛАЁТГАН ЗАМОНАВИЙ ТАЛАБЛАР ВА УЛАРНИНГ ХУСУСИЙ АЙБЛОВ ИНСТИТУТИ БИЛАН УЙҒУНЛИГИ
PDF
Баҳром САИДОВ
104-109
ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИДА ШАХСНИНГ ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ
PDF
Суннатжон МАХМУДОВ
110-115
АЙБЛИЛИК ТЎҒРИСИДАГИ МАСАЛАНИ ҲАЛ ҚИЛМАЙ ТУРИБ ЖИНОЯТ ИШИНИ ТУГАТИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ
PDF
Азизбек КУЗИЕВ
116-124
ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИНИ АМАЛГА ОШИРУВЧИ ОРГАНЛАР ВА ТЕРГОВ БЎЛИНМАЛАРИ ЎРТАСИДАГИ ЎЗАРО ҲАМКОРЛИКНИНГ ЯНГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ
PDF
Нозимахон ГАФУРОВА
125-132
ХАЛҚАРО ТИББИЁТ ҲУҚУҚИ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯСИДА СОҒЛИҚҚА БЎЛГАН ҲУҚУҚНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ВА РОЛИ
PDF
Фируза ХАМДАМОВА , Махмуд МАҲАМАТОВ
133-140
ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР ВА ЖАҲОН ТАЖРИБАСИНИ ҲИСОБГА ОЛГАН ҲОЛДА ЎЗБЕКИСТОН ҚОНУНЧИЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ
PDF (Русский)
Шахноза ГАНИБАЕВА
141-146
ОТА-ОНА ҚАРАМОҒИСИЗ ҚОЛГАН БОЛАЛАРНИ ВАСИЙЛИК ВА ҲОМИЙЛИККА ОЛИШ – ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯЛАШТИРИШ ЙЎЛИ
PDF (Русский)
Кумуш СУЮНОВА
147-150
COVID 19 ПАНДЕМИЯСИ ДАВОМИДА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ ВА АСОСИЙ ЭРКИНЛИКЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ ТЎҒРИСИДАГИ ЕВРОПА КОНВЕНЦИЯСИНИНГ 15-МОДДАСИ ДОИРАСИДА МАЖБУРИЯТЛАРГА РИОЯ ЭТИШДАН ЧЕТГА ЧИҚИШ ВА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ ЎЛЧАМЛАРИ
PDF (English)
Муҳаммад Али ТУРДИАЛИЕВ
151-158
ЭРКИН ИҚТИСОДИЙ ЗОНАЛАР ДОИРАСИДА ИНГЛИЗ ҲУҚУҚИНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ ХОРИЖ ВА МИЛЛИЙ ТАЖРИБАСИ
PDF