PDF

Kalit so‘zlar

prokuror tekshiruvi, tekshiruv predmeti, tekshiruv subyekti, tekshiruv obyekti, tekshiruv vositalari, protest, taqdimnoma.

Abstrakt

Ushbu maqolada qonunlar ijrosi ustidan prokuror tekshruvlari, ularning o‘ziga xos jihatlari hamda ushbu tekshiruvlarning maqsadi, predmeti, subyekti, obyekti hamda prokuror nazorati hujjatlari, ularga javob berish va ularning natijalari haqida so‘z borgan. O‘tkazilgan prokuror tekshiruvlariga doir rasmiy statistik ma’lumotlar keltirib o‘tilgan. Bir qator huquqshunos olimlarning fikrlari bilan ilmiy munozaraga kirishilgan hamda ayrim tushunchalarga mualliflik ta’riflari ishlab chiqilgan. Qonunlar ijrosi ustidan prokuror tekshruvlarining predmeti, vositalari hamda ahamiyati ilmiy-nazariy qarashlar orqali ochib berilgan. Bir qator xorijiy davlatlarning tajribasi milliy qonunchiligimiz bilan qiyosiy tahlil qilingan hamda takliflar ilgari surilgan.

PDF

Библиографические ссылки

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning 08.01.2024-yildagi prokuratura organlari xodimlari hamda faxriylariga tabrik nutqi // URL: https://president.uz/uz/lists/view/6961;

Po‘latov B.X. Qonunlar ijrosi ustidan prokuror nazoratini tashkil qilish va prokuror nazoratining namunaviy hujjatlar to‘plami// Amaliy-uslubiy qo‘llanma. – Toshkent, 2013. – 15-bet // URL: https://proacademy.uz/postfiles/books/u-/tp/index.html;

O.M.Madaliyev. Prokuror nazorati. Darslik. Umumiy qism. Toshkent – “ILM ZIYO”. – 2012.M – B. 314 // URL: https://elibrary.namdu.uz;

Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор: Учебник. – М.: Проспект, 2006. – C. 206 // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-sootnoshenie-aktov-prokurorskogo-nadzora-i-aktov-prokurorskogo-reagirovaniya/viewer;

Борецкий А.В., Долежан В.В. Акты прокуратуры по общему надзору: Учеб. пособие, 1983.

Rossiya Federatsiyasining 1992-yil 17-yanvardagi “Prokuratura idoralari to‘g‘risida”gi Qonuni // URL: https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/rus_e/wtaccrus58_leg_83.pdf;

Turkmaniston Respublikasining 2015-yil 2-dekabrdagi “Prokuratura to‘g‘risida”gi Qonuni // URL: https://turkmenistan.gov.tm/ru/post/25369/zakon-turkmenistana-%3Cbr%3Eo-prokurature-turkmenistana-(novaya-redaktsiya);

Tojikiston Respublikasining 2005-yil 15-iyuldagi “Prokuratura to‘g‘risida”gi Qonuni // URL: https://www.prokuratura.tj/legislation-rus/49-the-constitutional-law-of-the-republic-of-tajikistan.html;

Иманов И.А. Система и эффективность актов прокурорского надзора в противодействии коррупции в Республике Казахстан // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2015. №4 (34). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-i-effektivnost-aktov-prokurorskogo-nadzora-v-protivodeystvii-korruptsii-v-respublike-kazahstan (дата обращения: 09.04.2024).

Prokuror nazorati. Darslik. To‘ldirilgan va qayta ishlangan nashr. Mualliflar jamoasi. - Toshkent: Yuridik adabiyotlar Publish, 2023-y. - 232 bet // URL: https://e-library.namdu.uz.

URL: https://t.me/uzbprokuratura;

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Расмий веб-сайт // URL: https://www.prokuratura.uz/#/.