PDF

Kalit so‘zlar

murojaat, ariza, shikoyat, taklif, ro‘yxat, rezolyutsiya, topshiriqnoma, muddat, xalq qabulxonasi, strategiya, platforma, qonunchilik hujjatlari.

Abstrakt

Ushbu maqolada jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini ko‘rib chiqish muddatlari, ularni uzaytirish hamda qisqartirish tartibi, murojaatlarni ro‘yxatga olish va rezolyutsiya qo‘yish muddatlari haqida so‘z borgan. Murojaatlarni davlat organlari va tashkilotlari tomonidan ko‘rib chiqish holati bo‘yicha rasmiy statistik ma’lumotlar keltirib o‘tilgan. Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasida ilgari surilgan murojaatlar bilan ishlash borasidagi istiqbolda ko‘zda tutilgan vazifalar yoritilgan. Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to‘g‘risidagi qonunchilikni buzganlik uchun ma’muriy va jinoiy javobgarlikka tortish bilan bog‘liq bo‘lgan ayrim muammoli holatlar qiyosiy-huquqiy tahlil qilingan. Bir qator xorijiy davlatlarning murojaatlarni ko‘rib chiqish muddatiga oid tajribasi o‘rganilgan, milliy qonunchiligimiz bilan qiyosiy tahlil qilingan hamda takliflar ilgari surilgan.

PDF

Библиографические ссылки

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli “2022 – 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” to‘g‘risidagi Farmoni // URL: https://lex.uz/ru/docs/-5841063.

2. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 13.09.2022 yildagi SQ-622-IV-son “Davlat organlari va tashkilotlari tizimida 2022-yilning birinchi yarmida murojaatlar bilan ishlash holati to‘g‘risida” gi qarori // URL: https://lex.uz/docs/6198724.

3. Любимова А.П. Гражданский лоббизм: процедуры и технологии обращения граждан. – М., 1998.

4. Хрумалова Ю.В. Право граждан на обращение в органы государственной власти как форма обратной связи между населением и государственным аппаратом. // Гражданское общество в эпоху глобальной информатизации: докл. и матер. III Международной молодежн. науч. конф. – М., 2011.

5. O‘zbekiston Respublikasining 2017-yil 11-sentabrda qabul qilingan “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to‘g‘risida”gi O‘RQ-445-sonli Qonuni // URL: https://lex.uz/docs/-3336169.

6. Complaints overview // URL: https://www.texasattorneygeneral.gov/opengovernment/governmental-bodies/complaints-overview.

7. Complaints and appeals: detailed information // URL: https://www.gov.uk/topic/dealing-with-hmrc/complaints-appeals.

8. Complaining to an ombudsman // URL: https://www.citizensadvice.org.uk/consumer/get-more-help/how-to-use-an-ombudsman-in-england/.

9. On the procedure for consideration of appeals by citizens of the Russian Federation // URL: https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/rus_e/wtaccrus48a8_leg_3.pdf.

10. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 7-maydagi “Davlat organlarida, davlat muassasalarida va davlat ishtirokidagi tashkilotlarda jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash tartibi to‘g‘risidagi Namunaviy nizomni tasdiqlash haqida”gi 341-son qarori // URL: https://lex.uz/docs/-3730228.

11. Дворак А.А. Реализация конституционного права граждан на обращения в Российской Федерации: Дисс… канд. юрид. наук. – М., 2004.