PDF (Русский)

Kalit so‘zlar

konstitutsiya, konstitutsiyaviy kafolatlar, davlat siyosati, norma ijodkorligi faoliyati, gender-huquqiy ekspertizasi, ilmiy ekspertiza, normativ-huquqiy hujjat, gender-ta’sirchan yondashuv.

Abstrakt

Ushbu maqolada ayollar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlarni ta’minlashning konstitutsiyaviy va qonunchilik asoslari ko‘rib chiqilgan. Aholini ishga joylashtirish va bandligini ta’minlash vositasi sifatida ta’limga alohida e’tibor qaratilgan. O‘rganilayotgan sohada davlat siyosati haqida ma’lumot berilgan. Muallif tomonidan davlat siyosati eng avvalo norma ijodkorligi faoliyati orqali shakllantirilishi qayd etilgan. Mazkur nuqtai nazardan, norma ijodkorligining gender-huquqiy va ilmiy ekspertizasi kabi vositalari davlat siyosatida gender-ta’sirchan yondashuvni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega ekanligi ta’kidlangan.

PDF (Русский)

Библиографические ссылки

Конституция Республики Узбекистан в редакции от 8 декабря 1992 года // URL: https://lex.uz/docs/-6445145.

Конституция Республики Узбекистан в редакции от 30 апреля 2023 года // URL: https://lex.uz/ru/docs/6445147.

Конституция Республики Казахстан. Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан, URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000.

Всеобщая декларация прав человека. Официальный веб-сайт Управления верховного комиссара ООН по правам человека. URL: https://www.ohchr.org/ru/human-rights/universal-declaration/translations/russian.

World population. URL: https://countrymeters.info/en/World.

Global Gender Gap Report 2023. URL: https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2023/in-full/benchmarking-gender-gaps-2023/.

International Women’s Day 2023: Three important facts (and charts) from the World Bank’s Gender Data Portal. URL: https://blogs.worldbank.org/opendata/international-womens-day-2023-three-important-facts-and-charts-world-banks-gender-data.

The World Bank In Gender. URL: https://www.worldbank.org/en/topic/gender/overview.

Социальное государство: от теории к практике. Текст научной статьи по специальности «Социологические науки». Антропов Владислав Владимирович. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-gosudarstvo-ot-teorii-k-praktike.

Цели в области устойчивого развития. Официальный веб-сайт ООН. URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/.

The Persistence of Gender Gaps in Education and Skills (OECD 2023). URL: https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/inspiration/research/persistence-gender-gaps-education-and-skills-oecd-2023.

Что такое государственная политика и как она разрабатывается? Энциклопедия Luis Salgado // URL: https://cemeri.org/ru/enciclopedia/e-que-son-politicas-publicas-av.

Закон Республики Узбекистан «О нормативно-правовых актах» // URL: https://lex.uz/ru/docs/5378968.

Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах // URL: https://lex.uz/ru/docs/3107042.

Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы // URL: https://lex.uz/ru/docs/5841077.

Закон Республики Узбекистан «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин» // URL: https://lex.uz/ru/docs/4494873.

Правила организации и проведения научной экспертизы, а также отбора научных правовых экспертов // URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000386.