PDF (English)

Kalit so‘zlar

norma ijodkorligi, huquqiy siyosat, raqamlashtirish, elektron ma’lumotlar bazalari, normativ-huquqiy islohotlar, “Tartibga solish gilotinasi”, qonunchilik hujjatlarini tizimlashtirish, tartibga solish ta’sirini baholash, moratoriy, korrupsiyaga qarshi ekspertiza, gender-huquqiy ekspertiza, lingvistik ekspertiza, huquqiy eksperiment.

Abstrakt

Ushbu maqolada norma ijodkorligi faoliyatini takomillashtirish bosqichlari ko‘rib chiqiladi. Jumladan, norma ijodkorligi faoliyati tendensiyalari, so‘nggi yillarda qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar, amalga oshirilayotgan islohotlarni o‘z vaqtida va malakali huquqiy ta’minlash maqsadida Adliya vazirligining tashabbuslari haqida statistik ma’lumotlar beriladi. Norma ijodkorligi bilan bog‘liq faoliyatni takomillashtirish, shu jumladan ushbu jarayonni raqamlashtirish, normativ-huquqiy hujjatlarni qayta ko‘rib chiqishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, ishlab chiqilayotgan hujjatlar sifatini oshirishga qaratilgan innovatsion mexanizmlarni joriy etish kabi jihatlari ko‘rib chiqiladi. Ekspertizalarning yangi turlarini (korrupsiyaga qarshi, gender-huquqiy, lingvistik) alohida ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, “Normativ-huquqiy hujjatlar to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining yangi tahririni qabul qilish orqali norma ijodkorligi faoliyatining huquqiy asoslarini takomillashtirish to‘g‘risida ham ma’lumot beriladi.

PDF (English)

Библиографические ссылки

1. Statistics of the National Database of Legislation of the Republic of Uzbekistan // URL: https://lex.uz/ru/statistic;

2. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 7, 2017 №4947 "On the Strategy of actions for the further development of the Republic of Uzbekistan" // URL: https://lex.uz/docs/-3107036;

3. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 28, 2022 №60 "On the Development Strategy of New Uzbekistan for 2022-2026" // URL: https://lex.uz/uz/docs/-5841063;

4. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated April 13, 2018 №3666 "On organizational measures to further improve the activities of the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan" // URL: https://lex.uz/uz/docs/5527880;

5. National Search System TAS-IX // URL: https://www.uz/ru/res/visitor/index?id=4079.

6. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 3, 2021 №6155 "On the State program for the implementation of the Action Strategy for the five priority areas of development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021 in the "Year of Youth Support and public Health promotion";

7. Universal Declaration of Human Rights // URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml.

8. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated March 15, 2021 №5025 "On measures to further improve the regulatory Impact assessment system".

9. Закон Республики Узбекистан «О противодействии коррупции» // URL: https://lex.uz/acts/-3088008;

10. Law of The Republic of Uzbekistan “On Guarantees with Respect to Equal Rights and Opportunities for Women and Men” // URL: https://lex.uz/docs/5167654;

11. Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan №662 dated October 28, 2021 "On approval of the Regulations on the procedure for conducting linguistic expertise of draft normative legal acts" // URL: https://lex.uz/docs/-5701504;

12. Law of The Republic of Uzbekistan “On Normative Legal Acts” // URL: https://lex.uz/docs/5695915.