PDF (Русский)

Kalit so‘zlar

bemorlarning huquqlari, bemorlarning huquqlarini himoya qilishning xalqaro mexanizmlari, inson huquqlari bo‘yicha mintaqaviy mexanizmlar, Evropa Ittifoqi, Evropa Kengashi, Inson huquqlari bo‘yicha Evropa sudi, COVID-19 pandemiyasi, bemorlarning huquqlarining universal va mintaqaviy standartlari, sog'liqni saqlash huquqi, sog'liqni saqlash, sog‘liqni saqlash iste'molchilari, bemor, bemorlarning xavfsizligi.

Abstrakt

Mazkur maqola COVID-19 pandemiyasi davrida mijozlar huquqlarini himoya qilishning Yevropa amaliyotini o‘rganishga bag‘ishlangan. Ushbu mavzuga nisbatan ilmiy qiziqish oshganligining sababi shundan iboratki, hozirda inson huquqlarini, shu jumladan mijozlar huquqlarini himoya qilish bo‘yicha mintaqaviy tizimlar universal tizimlarga nisbatan o‘zining samaradorligini ko‘rsatmoqda. Bunday samaradorlik ko‘plab omillarga bog‘liq bo‘lmoqda: mintaqaviy xalqaro mexanizmlar mahalliy muammolarni hal qilishda nisbatan moslashuvchanlikni namoyon qilmoqda, shuningdek, inson huquqlari bo‘yicha standartlar ko‘p jabhada milliy qonunchilikda o‘z aksini topmoqda. Bundan tashqari, allaqachon sud ishlarini ko‘rishda manba sifatida aniq pretsedentlar ham shakllangan. Mintaqaviy tizimlarning yana bir muhim yutug‘i shundaki, ushbu tizim doirasida huquqbuzar davlatga nisbatan qo‘llaniladigan sanksiyalar xalqaro darajadagilarga nisbatan yanada samarali hisoblanadi. Qayd etish lozimki, aynan Inson huquqlari bo‘yicha Yevropa sudida (IHYS) so‘nggi vaqtlarda pandemiya bilan bog‘liq holda mijozlar huquqlarining buzilishiga taalluqli murojaatlar ko‘paymoqda, bu esa uning amaliyotini yanada boyitmoqda, shuningdek mazkur sohada tizimli muammolar aniqlanmoqda. Shunga ko‘ra, IHYSning amaliyotini o‘rganish va milliy sud tizimlarida qo‘llash maqsadga muvofiq hisoblanadi.

PDF (Русский)

Библиографические ссылки

1. Мхитарян Л. Ю., Мхитарян А. С. Международный механизм защиты прав человека на региональном уровне // Вестник Прикамского социального института. 2017. № 3 (78). С. 40–46.

2. Международная и внутригосударственная защита прав человека: учебник / А. Х. Абашидзе, З. Г. Алиев, К. Ф. Амиров и др.; под ред. Р. М. Валеева. М.: Статут, 2011. с. 74.

3. Kidanemariam F. F. Enforcement of Human Rights under Regional Mechanisms: a Comparative Analysis [Электронный ресурс]. LLM Theses and Essays. 2006. P. 80. URL: http://digitalcommons.law. uga.edu/stu_llm/80

4. European Centre for Disease Prevention and Control // URL: https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en.

5. Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union // OJ C 202 (2016).

6. Ищенко Н.Г Ограничение свободы передвижения лиц в Европейском Союзе в свете пандемии COVID-19: правовой аспект// Закон и право. Law and legislation. 2022. № 4. 2022 // URL: https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-4-244-251.

7. Conclusions by the President of the European Council following the video conference with members of the European Council on Covid-19 // URL: http:// Conclusions by the President of the European Council following the video conference on COVID-19 // Newsroom (europa.eu).

8. European Parliament resolution of 17 April 2020 on EU coordinated action to combat the Covid19 pandemic and its consequences (2020/2616 (RSP)). URL: https: // Texts adopted — EU coordinated action to combat the COVID-19 pandemic and its consequences. Friday, 17 April 2020 (europa.eu).

9. Communication from The Commission to The European Parliament, The European Council and The Council A united front to beat COVID-19 COM // 2021/35 final // URL: https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0035& qid=1616149581345.

10. Европейские процедуры, установленные для защиты прав человека. © Дэвид Вэйсбродт, Джон Фитцпатрик и Фрэнк Ньюман, 2001 // URL: http://hrlibrary.umn.edu/russian/hrtsbook/Reurprocedures.html.

11. В.А. Клемин, В.В. Вольваков. Права пациента в аспекте международного законодательства. Газета «Новости медицины и фармации» 6 (357) 2011 // URL: http://www.mif-ua.com/archive/article/16842.

12. Конституционное право России: энциклопед. словарь. Москва, 2000-2013.

13. Европейская система защиты прав человека. Международное право и права человека. Каталог электронных ресурсов // URL: https://hr-libguide.bsu.by/

14. Коронавирус: рекомендации для правительств по соблюдению прав человека, демократии и верховенства права // URL: https://www.coe.int/ru/web/portal/-/coronavirus-guidance-to-governments-on-respecting-human-rights-democracy-and-the-rule-of-law

15. О. Н. Трошкина. Актуальные проблемы защиты прав пациента в россии в условиях глобализации. Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство». esj.pnzgu.ru 2014 № 3 (7).

16. N. Gafurova, S. Almosova. Practical aspects of the concept of the rule of law // Юрист ахборотномаси - Вестник юриста - Lawyer herald. № 6 (2021). С.81 // URL: https://yuristjournal.uz/index.php/lawyer-herald/article/view/295.

17. N. Gafurova. Междунарoдная судебная практика обеспечения прав пациентов // Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. №2, 2019. с. 158-161.

18. Ю. Крук. Анализ решений Европейского суда по правам человека в области защиты права на здоровье. // Закон и жизнь. 10/3.2013.

19. ЕСПЧ и ковид. Судебные споры из-за пандемии и ограничений. // URL: https://european-court-help.ru/espch-i-kovid-sudebnye-spory-iz-za-pandemii-i-ogranichenij/2021.

20. Н. Гафурова. Халқаро тиббиёт ҳуқуқи институционализациясида соғлиққа бўлган ҳуқуқнинг ривожланиши ва роли // Юрист ахборотномаси - Вестник юриста - Lawyer herald. № 6 (2020). Б. 125-133. // URL: https://www.yuristjournal.uz/index.php/lawyer-herald/article/view/152.

21. Вопросы вакцинации и пандемии в практике ЕСПЧ в 2021 году. РАПСИ. // URL: https://rapsinews.ru/international_publication/20220104/307634768.html

22. Тест ЕСПЧ на ковид. РАПСИ // URL: https://rapsinews.ru/international_publication/20210109/306639326.html.