PDF

Kalit so‘zlar

mualliflik huquqi, sun'iy intellekt, mualliflik shartnomalari bo‘yicha haq to‘lash, mualliflik huquqini amalga oshirish, mualliflik huquqi va turdosh huquqlarni jamoaviy boshqarish, asarni omma oldida ijro etish, kengaytirilgan jamoaviy boshqarish.

Abstrakt

Mavzuni asosiy obyekti sifatida sun’iy intellekt mantiqiy va ijodiy funksiyalarni bajaradigan sun’iy intellekt tizimi haqida fikr-mulohazalar bildirilgan. Sun’iy intellekt hozirgi axborot asrida juda dolzarb bo‘lib, uning yordamida insoniyat ilm-fanda yangi imkoniyatlar ochib, XXI asrning global muammolariga yеchim topganligi, shuningdek, tibbiyot, taʼlim, energetika, qishloq xoʻjaligi, shaharsozlik va boshqa barcha sohalarda sifatli xizmat koʻrsatish imkoniyati oshgankigi o’rganilgan. Hozirda sunʼiy intellektning sohalarga joriy etilishi uchun turli sabablar keltirilmoqda, maqolada ulardan uchta eng asosiysi keltirib o‘tilgan.. Shuningdek, maqolada ushbu institutni takomillashtirish bilan bog‘liq ayrim dolzarb muammolarga, mualliflik huquqini himoya qilishning xalqaro standartlariga va milliy qonunchilikning qiyosiy-huquqiy tahliliga, shuningdek, O‘zbekiston va boshqa mamlakatlar olimlarining fikrlariga eʼtibor qaratilgan. Mualliflik huquqini rivojlantirish uchun ilmiy va amaliy ahamiyatga ega bo‘lgan taklif va tavsiyalar ilgari surildi.

PDF

Библиографические ссылки

1. Artificial Intelligence: A Modern Approach (Pearson Series in Artifical Intelligence) 4th Edition // URL: https://aima.cs.berkeley.edu/.

2. Compendium of U.S. Copyright Office Practices, 306 - The Human Authorship Requirement, Chapter 300, accessible at < // URL:https://www.copyright.gov/comp3/docs/compendium.pdf>.

3. Cf. Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony, 111 U.S. 53 (1884).

4. Legal protection for all photographs was eventually made a part of the U.S. Copyright Act. 17 U.S.C. § 106A (2012).

5. Computer Software Copyright Act, Pub. L. No. 96-517, § 117, 94 Stat. 3028 (1980) (codified at 17 U.S.C. § 117 (1988)).

6. O‘zbekiston Respublikasining «Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to‘g‘risida»gi Qonuni // URL: https://lex.uz/ru/docs/-1022944.

7. World Intellectual Property Indicators, WIPO, (2019), <https://www.wipo.int/publications/en/detsils.jsp?id=4464>, accessed on 26 January 2021 at IST 0830 hrs.

8. Feist Publications v. Rural Telephone Service Company, Inc., 499 U.S. 340 (1991).

9. AN ACT TO AMEND AND CONSOLIDATE THE ACTS RESPECTING COPYRIGHT // URL: https://www.copyright.gov/history/1909act.pdf.

10. Yakubov O. Significance and Principles of the Trips Agreement in the Legal System of World Trade Organization Agreements // The Peerian Journal. – 2022. – Т. 9.

11. Зятицкий С. Проблемы реализации авторских и смежных прав на коллективной основе в условиях развития новых технологий: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.03. 2003.

12. Гаврилов Э.П. Право интеллектуальной собственности. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА. XXI век. Т.2. 2016. 880 с. ISBN 978-5-905999-85-7.

13. Гаврилов Э.П. "Право интеллектуалъной собственности. Авторское право и смежние права. ХХI век" – Yurservitum, 2016, pp. 425-446.

14. Oybek Yakubov. (2022). Significance And Principles Of The Trips Agreement In The Legal System Of World Trade Organization Agreements. The Peerian Journal, 9, 65–69. Retrieved from https://peerianjournal.com/index.php/tpj/article/view/299

15. Насриев И. И. Муаллифнинг шахсий ҳуқуқларини ҳимоялаш. Тошкент, Меҳнат, 2003.

16. Yakubova I.B. O‘zbekistonda mualliflik huquqi bo‘yicha mulkiy huquqlarni jamoaviy boshqaruv tashkilotlarining vujudga kelishi va rivojlanishi. Yurisprudensiya – Jurisprudence, 2021. No. 6. pp. 66-74.

17. Leanovich Е. B. Problems of legal regulation of the Internet relations with a foreign element. [Электронный ресурс]. http: // www.evolution.info.

18. Якубова, И. 2022. Проблемы осуществления коллективного управления авторским правом в цифровой среде: сравнительный анализ. Общество и инновации. 3, 5 (окт. 2022), 82–92. DOI:https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss5- pp82-92.

19. И.Якубова. Понимание коллективного управления авторских прав в историческом контексте. Юрист Ахборотномаси 1 (6), 76-80.

20. Stanieri A., Zeleznikow J., Gawler M. and Lewis B, 1999 [A hybrid-neutral approach to automation of legal reasoning in the discretionary domsin of family law in Australia], Artificial intelligence and law, 7(2-3), pp. 127-132.

21. Тошев Б.Н. Муаллифлик ҳуқуқи. Дарслик. -Т.: 2010.

22. Brams, S.J. and Taylor, A.D. Fsir division from cake cutting to dispute resolution. Cambridge: Cambridge University Press. 1996, pp. 48-52.