PDF

Kalit so‘zlar

адлия, лойиҳа, қонун, норма, экспертиза, давлат, функция, ҳуқуқ, қарор.

Abstrakt

Мақолада норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг таснифидан келиб чиққан ҳолда адлия органларининг қонун ҳужжатлари лойиҳаларини ишлаб чиқишдаги иштироки атрофлича тадқиқ этилган. Қонун ва қонун ости ҳужжатлари лойиҳаларини тайёрлаш, юридик-техника жиҳатдан расмийлаштириш, жамоатчилик муҳокамаси ва манфаатдор идоралар билан келишувини амалга ошириш бўйича амалдаги тартиб-таомиллар нуқтаи назаридан амалга оширилади. Ҳудудий адлия органларининг норма ижодкорлиги соҳасидаги фаолиятини такомиллаштириш зарурлиги, бунда маҳаллий давлат ҳокимияти органлари томонидан қарорлар лойиҳаларини тайёрлашни ҳудудий адлия органлари томонидан амалга оширилиши зарурлиги асослаб берилган ҳамда адлия органларининг қонун ҳужжатлари лойиҳаларини ишлаб чиқиш бўйича функционал вазифаларини такомиллаштириш юзасидан таклифлар илгари сурилган.

PDF

Библиографические ссылки

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 19 майдаги “Давлат ҳуқуқий сиёсатини амалга оширишда адлия органлари ва муассасалари фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони // URL: https://lex.uz/docs/4820060 (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 19, 2020 “On measures to further improve the activities of bodies and institutions of justice in the implementation of state legal policy” // URL:https://lex.uz/docs/4820060)

2. Одилқориев Ҳ.Т. Конституция ва фуқаролик жамияти. –Т.: Шарқ, 2002. (Odilqoriev Х.T. Constitution and civil society. –T .: Sharq, 2002. –р.250)

3. Степанищев В.Ф. Роль органов юстиции в обеспечении единого правового пространства Российской Федерации. Авторефер. дис…канд. юр. наук – Тюмень, 2003. (Stepanishchev V.F. The role of the judiciary in ensuring a unified legal space of the Russian Federation. Autorefer. dis ... cand. legal entity Sciences - Tyumen, 2003)

4. Адлия вазирлигининг 2019 йилги фаолияти сарҳисоби ва режалар // URL: www.huquqiyportal.uz/uploads/library/2019.pdf (Summary of activities and plans of the Ministry of Justice for 2019 // URL: www.huquqiyportal.uz/uploads/library/2019.pdf )

5. Парламентда Адлия вазири вазирлик томонидан ишлаб чиқилган қонун лойиҳасини тақдим қилди. // URL: https://www.minjust.uz/uz/press-center/news/100721/?PIC=Y (In Parliament, the Minister of Justice presented a draft law developed by the ministry // URL: https://www.minjust.uz/uz/press-center/news/100721/?PIC=Y)

6. Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 24 декабрда қабул қилинган “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Қонуни // URL: https://lex.uz/docs/2105724. (The law of the Republic of Uzbekistan “About normative-legal act”, adopted on December 24, 2012 // URL: https://lex.uz/docs/2105724)

7. Файзиев О.Р. Вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларнинг буйруқлари ҳамда қарорларини ҳуқуқий экспертиза ва давлат рўйхатидан ўтказиш фаолияти самарадорлигини ошириш. Фалсафа доктори (PhD) ... дис.автореферати. Т.: 2018. – (Fayziev O.R. Improving the efficiency of legal examination and state registration of orders and decisions of ministries, state committees and agencies. Doctor of Philosophy (PhD) ... dissertation abstract. T .: 2018)

8. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирининг 2013 йил 1 февралдаги “Маҳаллий давлат ҳокимияти органлари томонидан қабул қилинадиган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини тайёрлаш, юридик-техник расмийлаштириш ва ҳуқуқий экспертизадан ўтказиш тартиби тўғрисидаги йўриқномани тасдиқлаш ҳақида”ги буйруғи // URL:https://lex.uz/docs/2127706 (Order of the Minister of Justice of the Republic of Uzbekistan from February 1, 2013 “On the approval of the instructions on the procedure of preparation, legal and technical registration and conducting the legal expertise of draft regulatory and legal acts, taken by the bodies of the state government” // URL:https://lex.uz/docs/2127706)

9. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 27 апрелдаги “Вилоятлар, шаҳарлар ва туманлар ҳокимликлари бошқарув аппаратлари тўғрисидаги намунавий низомларни тасдиқлаш ҳақида”ги қарори // URL: https://lex.uz/docs/2941418 (Resolution of the Cabinet of Ministers of April 27, 2016 “On Approval of Model Regulations on Management Departments of Khokimiyats of Regions, Cities and Districts” // URL: https://lex.uz/docs/2941418)

10. Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2018 йил 4 майдаги 133-ум-сон буйруғи билан тасждиқланган “Жиззах вилоят адлия бошқармаси тўғрисида”ги НИЗОМ // URL: http://jizzax.adliya.uz/uz/ob-upravlenii/zadachi-funktsii-i-prava/ (Regulations on the Department of Justice of Jizzakh region, approved by the order of the Minister of Justice of the Republic of Uzbekistan from May 4, 2018 of No. 133 // URL: http://jizzax.adliya.uz/uz/ob-upravlenii/zadachi-funktsii-i-prava/)