PDF

Kalit so‘zlar

сунъий интеллект, арбитраж, электрон арбитраж, онлайн низолар, Иқтисодий процессуал кодекси, Фуқаролик процессуал кодекси, ОДР платформалари, Нью-Йорк Конвенцияси, электрон қарорлар, “ўргатилган модел”, ROSS Intelligence.

Abstrakt

Мақолада биз сунъий интеллект иловаларининг иккита умумий тоифасига эътибор қаратамиз. Биринчидан, арбитрларга ўз вазифаларини вақт ва аниқлик нуқтаи назаридан самаралироқ бажаришда ёрдам бериш учун юридик технологиялар бозорида ҳозирда қандай сунъий интеллект иловалари мавжудлигини таҳлил қиламиз. Иккинчидан, сунъий интеллект тизимлари қайси ҳолатларда инсон арбитрларини ўрнини боса олиши мумкинлиги тадқиқ қилинган. Мақолада тўлиқ сунъий интеллектга ўтиш ҳозирча имконсиз эканлигини таъкидлаб ўтсакда, тўлиқ сунъий интеллектга эга арбитрлар кейинги йилларда оддий масалалар ва низолар билан боғлиқ ишларда кенг қўлланилиши мумкинлиги ёритиб берилган. Шунингдек, арбитражлар учун сунъий интеллектга оид иловалар айниқса, арбитрларга ўз арбитраж функцияларини бажаришда ёрдам берадиган ёки охир-оқибат, ушбу функцияларни ўз зиммасига оладиган иловаларга назар ташлаймиз.

PDF

Библиографические ссылки

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон “2022-2026-йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармони // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022-й., 06/22/60/0082-сон;

2. Халқаро хусусий ҳуқуқ. Олий ўқув юртлари учун дарслик.//Ҳ.Р.Раҳмонқулов ва бошқ./Ҳ.Б.Бобоев, М.Х.Рустамбоев, О.Оқюлов, А.Р.Рахмановларнинг умумий таҳрири остида. - Т.: ТДЮИ нашриёти, 2002, 476-бет;

3. Сулаймонова, А.М. Хусусий халқаро ҳуқуқ доирасида хорижий давлатларнинг ҳал қилув қарорларининг ижросини таъминлаш, диссертация, 2011, 150-бет;

4. Третейское судопроизводство: Основные понятия. // 3-стр. https://www.norma.uz/nashi_obzori/treteyskoe_sudoproizvodstvo_osnovnye_ponyatiya;

5. Рустамбеков И.Р. Практические аспекты формирования системы международного коммерческого арбитража в Республике Узбекистан.Практическое пособие. – Ташкент, 2018. 30-стр.

6. Рустамбеков И.Р. Международный коммерческий арбитраж. Учебное пособие. – Ташкент, 2018. 110-стр;

7. Bahramovna, Bahramova Mohinur. "RAQAMLI MAKONDA ONLAYN NIZOLAR TUSHUNCHASI VA ULARNING HUQUQIY MAQOMI." БАРҚАРОРЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ (2022): P.163-168. URL: http://sciencebox.uz/index.php/jars/article/view/1634;

8. Said Gulyamov, Anna Ubaidullaeva - Intelligenza artificiale e diritto d’autore, Gazzetta di Roma, P.1-4 URL: https://www.gazzettadiroma.it/intelligenza-artificiale-e-diritto-dautore/;

9. Моҳинур, Б. А. Ҳ. Р. А. М. О. В. А. "“ХАЛҚАРО ТИЖОРАТ АРБИТРАЖИ ТЎҒРИСИДА” ГИ ҚОНУННИНГ АҲАМИЯТИ ВА ЗАРУРИЯТИ." ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ 1.5 (2020): 33-37. https://yuristjournal.uz/index.php/lawyer-herald/article/view/115;

10. Yusupоv, Sаrdоr. "Rоbоtiсs as an Аrtifiсiаl Intеlligеnсеаnd thе Nееd fоr its Intеrnаtiоnаl Lеgаl Rеgulаtiоn." Middle European Scientific Bulletin 23 (2022):P.131-136.URL: http://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/1205;

11. Bahramovna, B. M. . (2022). ONLAYN ARBITRAJDA NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI . International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences, P.104–109. URL: http://www.ijpsss.iscience.uz/index.php/ijpsss/article/view/238

12. Yusupоv S. . (2022). Trends in the Legal Regulation of Artificial Intelligence and Robotics. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 5, P.474-479. URL: http://sjii.indexedresearch.org/index.php/sjii/article/view/172

13. Rustambekov, Islambek, and Mokhinur Bakhramova. "Legal Concept and Essence of Intеrnаtionаl Arbitrаtiоn." P.122-129 URL: https://www.ijsshr.in/v5i1/Doc/18.pdf

14. Bakhramova, M. . (2022). E-Arbitration and Its Role in Modern Jurisprudence. Journal of Ethics and Diversity in International Communication, 1(8), P.15–20. URL: http://openaccessjournals.eu/index.php/jedic/article/view/960

15. Самарходжаев Б.Б. Халқаро хусусий ҳуқуқ нормаларининг фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларга татбиқэтилиши // Ўзбекистон Республикаси фуқаролик ҳуқуқи (2-қисм). – Т .: Адолат, 1999. 334-бет;

16. Sаrdоr Yusupоv. (2022). New directions of development of artificial intelligence and the importance of their legal regulation. The Peerian Journal, 5, P.170–174. URL: https://www.peerianjournal.com/index.php/tpj/article/view/122

17. ROSS Intelligence, https://www.rossintelligence.com/;

18. Рустамбеков, И., & Гулямов, С. (2022). Международное частное право в киберпространстве (коллизионное кибер право) . Обзор законодательства Узбекистана, 1(2), C.88–90. https://inlibrary.uz/index.php/uzbek_law_review/article/view/1818;

19. Rustambekov I. (2020). Some Aspects of Development of Private International Law in the CIS Countries. LeXonomica, 12(1), P.27-50. https://doi.org/10.18690/lexonomica.12.1.27-50.2020 ;

20. Said Gulyamov, & Mokhinur Bakhramova. (2022). DIGITALIZATION OF INTERNATIONAL ARBITRATION AND DISPUTE RESOLUTION BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE. World Bulletin of Management and Law, 9, P.79-85. URL:https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/848;

21. Yusupоv, Sаrdоr SUN’IY INTELLEKT VA ROBOTOTEXNIKA SOHASI YUTUQLARINING QONUNCHILIKKA MUVOFIQ YURIDIK SHAXS MAQOMIGA EGA BO‘LISHINING ILMIY-NAZARIY TAHLILI // ORIENSS. 2022. №4. P.685-692 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sun-iy-intellekt-va-robototexnika-sohasi-yutuqlarining-qonunchilikka-muvofiq-yuridik-shaxs-maqomiga-ega-bo-lishining-ilmiy-nazariy ;

22. Sаrdоr Yusupоv. (2022). ROBOTOTEXNIKA VA SUN’IY INTELLEKTNI HUQUQIY TARTIBGA SOLISHNING PSIXOLOGIK JIHATLARI. International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences, 2(4), P.120–124. URL: http://ijpsss.iscience.uz/index.php/ijpsss/article/view/328