“ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ - ВЕСТНИК ЮРИСТА - LAWYER HERALD”

               “ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ - ВЕСТНИК ЮРИСТА - LAWYER HERALD” ҳуқуқий, ижтимоий, илмий-амалий журналининг 2020 йил 5 сони нашр этилди.

              Ушбу электрон журнал Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси томонидан тавсия этилган юридик фанлари буйича илмий даражаларга талабгорларнинг диссертация ишлари юзасидан диссертациялар асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган. 

To'liq son
PDF

МАҚОЛАЛАР

Абдумухтор РАХМАНОВ
8-12
ИСЛОМ ҲУҚУҚИДА ШАРТНОМАЛАРНИНГ ТУРЛАРИ: МУЗОРАБА, МУШОРАКА ВА МУРОБАХА
PDF
Шухрат РУЗИНАЗАРОВ
13-18
МАЖБУРИЯТЛАРНИ БАЖАРИШНИНГ ТАЪМИНЛАШ УСУЛИ СИФАТИДА МОЛ-МУЛКНИ УШЛАБ ҚОЛИШНИНГ ЦИВИЛИСТИК МОҲИЯТИ
PDF
Анвар РАҲМАТОВ
19-23
СПОРТ БЎЙИЧА АГЕНТ ФАОЛИЯТИНИНГ ШАРТНОМАВИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ: ЎЗБЕКИСТОН ҚОНУНЧИЛИГИ ТАҲЛИЛИ ВА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ
PDF
Фарангиз ЗАЙНОБИДДИНОВА
24-32
CМАРТ ШАРТНОМАЛАР АСОСИДА ИНВЕСТИЦИЯВИЙ ФАОЛИЯТНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ
PDF
Моҳинур БАҲРАМОВА
33-37
“ХАЛҚАРО ТИЖОРАТ АРБИТРАЖИ ТЎҒРИСИДА”ГИ ҚОНУННИНГ АҲАМИЯТИ ВА ЗАРУРИЯТИ
PDF
Аброржон ОТАЖОНОВ
38-44
ДАВЛАТ ХИЗМАТЧИЛАРИДА КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ МУРОСАСИЗЛИК ҲУЛҚ-АТВОРНИ ШАКЛЛАНТИРИШГА КОМПЛЕКС ЁНДОШУВ
PDF
Баходир ИСМАИЛОВ, Миршод ХЎЖАЕВ
45-52
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА МАИШИЙ КОРРУПЦИЯНИ БАРТАРАФ ЭТИШ БЎЙИЧА ЧОРА ТАДБИРЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АМАЛИЙ ЖИҲАТЛАРИ
PDF
Зафаржон ОМОНОВ
53-59
ҚИЙНАШНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ ВА ЎХШАШ ТАРКИБЛИ ЖИНОЯТЛАРДАН ФАРҚЛАШ МУАММОЛАРИ
PDF
Бахтиёр БЕРДИАЛИЕВ
60-67
КОРРУПЦИЯНИ ОЛДИНИ ОЛИШДА “ҲАЛОЛЛИК ВАКЦИНАСИ”НИНГ АҲАМИЯТИ
PDF
Виталий КИРВЕЛЬ, МИХЕЕНКО Павел
68-73
БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАСИДА ПОРАХЎРЛИК БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТ ИШЛАРИНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШНИНГ КРИМИНАЛИСТИК ТАЪМИНОТИ: ЗАМОНАВИЙ ҲОЛАТ ВА МУАММОЛАР
PDF (Русский)
Дилбар ЧОРИЕВА
74-80
ТЕРГОВГА ҚАДАР ТЕКШИРУВ БОСҚИЧИДА ҲИМОЯЧИ ИШТИРОКИНИНГ ҲУҚУҚИЙ ВА ПРОЦЕССУАЛ МАСАЛАЛАРИ
PDF
Абдувахоб ЗУЛФУҚОРОВ , Мадина МУХАМЕДЖАНОВА
81-86
КИЙИМДАГИ МEХАНИК ШИКАСТЛАНИШЛАРНИ ТРАСOЛOГИК ТАДҚИҚОТЛАРИНИНГ ЗАМOНАВИЙ ИМКOНИЯТЛАРИ
PDF
Рафик ШАКУРОВ
87-91
ЖИНОЯТ ИШЛАРИ БЎЙИЧА АДВОКАТ ҲИМОЯ НУТҚИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ ВА АҲАМИЯТИ
PDF
Бобоқул ТОШЕВ
92-98
КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШГА ОИД ХАЛҚАРО НОРМАЛАРНИ МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИККА ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ҚИЛИШ
PDF
Журабек РАСУЛОВ
99-107
МАЖБУРИЙ МЕҲНАТНИ ТУГАТИШ БЎЙИЧА ХАЛҚАРО ВА МИНТАҚАВИЙ СТАНДАРТЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШИ
PDF
Дилмурод АРТИКОВ
108-114
ЯПОНИЯДА СУД НОРМА КОНТРОЛИ ВА УНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ
PDF