PDF

Kalit so‘zlar

davlat boshqaruv organlari, ijro hokimiyati hokimiyat harakatsizligi, jinoiy javobgarlik, jinoyat protsessual kodeksi, mansabni suiiste’mol qilish.

Abstrakt

Mazkur maqolada hokimiyat harakatsizligi uchun javobgarlik muammolariga doir ilmiy tadqiqotlarning zamonaviy holati va rivojlanishi alohida o’rganilib ushbu masala yuzasidan olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlari tahlil qilindi va statistik tahlil, kuzatish, materiallarni o’rganish usullari orqali xulosa va takliflar ishlab chiqildi.

PDF

Библиографические ссылки

1. Qonun ustuvorligi indeksi // URL: https://worldjusticeproject.org.

2. Mo'minov B.A. Jinoyat ishlarini sudga qadar yuritish ustidan sud nazorati. Yuridik fa nlar bo'yicha falsafa doktori (Doctor of Philosophy) ilmiy darajasini olish uchun tayyorl angan dissertatsiya. -T.: 2020. -106b.

3. Qudratillayev Jaxongir, Zokirjon O‘G‘Li Mahalliy ijro hokimiyat organlari boshqaruv tizimini isloh etish masalalari // Ta’lim fidoyilari. 2022. №. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mahalliy-ijro-hokimiyat-organlari-boshqaruv-tizimini-isloh-etish-masalalari (дата обращения: 13.08.2023).

4. O.Qurbonov. Davlat boshqaruvida qonuniylikni ta’minlash usullari. Eurasian journal of academic research. Innovative Academy Research Support Center. Volume 1 Issue 02, May 2021, P.204 // URL: file:///C:/Users/user/Downloads/V1I2046.pdf

5. Ю.М.Козлов, Л.Л.Попов. Административное право. – М.: «Юрист», 2020

6. А.П.Алехин, А.А.Кармолицкий, Ю.М.Козлов. Административное право Российской Федерatsiи. Учебник. –М.: «Зерцало», 2008.

7. Axrarov Baxrom Jabbarovich. Hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste’mol qilish jinoyati uchun jinoiy javobgarlik. Toshkent – 2005.

8. Jinoyat protsessual kodeksi // URL: https://lex.uz/docs/-111460;

9. https://kommers.uz axborot portali ma’lumotlari.

10. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining “Ma’muriy organlar va ular mansabdor shaxslarining qarorlari, harakatlari (harakatsizligi) ustidan shikoyat qilish to‘g‘risidagi ishlarni ko‘rib chiqish bo‘yicha sud amaliyoti haqidagi 24.12.2019 yildagi 24-son qarori, 8-bandi // URL: https://lex.uz/ru/docs/-4711311.