O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA PARALLEL IMPORT VA UNI MILLIY QONUNCHILIKGA KIRITISH ZARURATI
PDF (Русский)

Ключевые слова

tovar belgisi, kontrafakt, parallel import, intellektual mulk, kulrang import.

Аннотация

Ushbu maqola O‘zbekiston Respublikasining parallel import masalalari bo‘yicha huquqni qo‘llash amaliyoti bilan bog‘liq asosiy muammolarni aniqlaydi va o‘rganadi, ushbu atamani milliy qonunchilikka uning ta’rifi bilan kiritish zaruriyatini asoslaydi. Bozorimizga turli yo‘nalishlarda kirishni xohlovchi investorlar uchun yuzaga keladigan muammolar ko‘rib chiqiladi. Milliy qonunchilikda intellektual mulk huquqlarining tugash rejimlari, shuningdek tovar belgisidan foydalanish va uni tasarruf etishning mutlaq huquqi ko‘rib chiqiladi. Xorijiy investitsiyalarning kirib kelishi va mamlakat eksport salohiyatining rivojlanishiga bevosita salbiy ta’sir ko‘rsatuvchi holatlar bayon etilgan. Parallel import (intellektual mulk huquqlarining tugashi) masalalarini to‘g‘ridan-to‘g‘ri amaliyotda tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarni qo‘llash sohasidagi tizimli muammolar, jumladan, sud-huquq sohasidagi vaziyat tahlil qilindi. “Paralel import”, “kulrang import”, “kontfakt” kabi tushunchalar va ular orasidagi mavjud farqlar tahlil qilinadi. Maqolada tovar belgilariga bo‘lgan huquqlarning xalqaro miqyosda tugatilishi tamoyilining amalda qo‘llanilishi nima uchun mamlakatimiz iqtisodiyoti va investitsiya muhitining holatiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi misolida keltirilgan.

PDF (Русский)

Литература

1. Обсуждены вопросы охраны объектов интеллектуальной собственности // URL: https://president.uz/ru/lists/view/3887

2. Генеральное соглашение по тарифам и торговле Статья XI от 30.10.1947 // URL: https://nrm.uz/contentf?doc=68039_generalnoe_soglashenie_po_tarifam_i_torgovle_(gatt_1947_goda)&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana.

3. Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (codification) // URL: http://eurlex.europa.eu/legal-content/.

4. Mattias Ganslandt & Keith E. Maskus, Intellectual Property Rights, Parallel Imports, and Strategic Behavior, in Intellectual Property, Growth, and Trade. - Keith E. Maskus ed., 2008. - Р.267–269. // URL: https://www.colorado.edu/faculty/kmaskus/sites/default/files/attached-files/chapter_6.pdf.

5. Хусаинов Р.И. Оттенки серого: тенденции в спорах о параллельном импорте / Р. И. Хусаинов // Ж. Хозяйство и право. – 2019. – № 2. – С.103-109.

6. Городов О.А. Принцип исчерпания исключительного права на объекты промышленной собственности и антиконкурентная практика. - Конкурентное право. - М., 2013. - № 2. - С. 7-12.

7. Гражданский Кодекс РУз // URL: https://lex.uz/docs/111181.

8. Закон Республики Узбекистан «О товарных знаках и наименованиях мест происхождения товаров» от 30.08.2001г. № 267-II // URL: https://lex.uz/docs/6936.