PDF

Kalit so‘zlar

чет элга чиқиш, Ўзбекистон Республикасига кириш, жиноий жавобгарлик, давлат чегараси, чегарадан ўтиш, давлат чегарасининг дахлсизлиги, чегара хавфсизлиги, Ўзбекистон Республикасига кириш ҳуқуқи белгиланган тартибда чекланган шахс.

Abstrakt

Мазкур мақолада Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг  223-моддасида назарда тутилган жиноятнинг ижтимоий хавфлилиги, қонунга хилоф равишда чет элга чиқиш ёки Ўзбекистон Республикасига кириш учун жиноий жавобгарлик белгиланишининг зарурати, чет элга чиқиш ва Ўзбекистон Республикасига киришнинг қонуний тартиблари ҳамда жазони оғирлаштирувчи ҳолатлардан бири ЖК 223-моддаси 2-қисми “д” бандида назарда тутилган қилмиш таҳлил қилинган ва қонунчиликни такомиллаштириш юзасидан таклифлар ишлаб чиқилган.

PDF

Библиографические ссылки

1. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Т.1. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. (Mirziyoev Sh.M. We will resolutely continue our path of national development and raise it to a new level. T.1. - Tashkent: Uzbekistan, 2017)

2. Ўзбекистон Республикаси Олий судининг 2020 йил 24 февралдаги 7/24-62-сон хати. / (Letter of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan No. 7 / 24-62 of February 24, 2020)

3. Конституциявий ҳуқуқ. Энциклопедик луғат. / Б.Мустафоев, Э.Ҳалилов, У.Бозоров ва бошқ. / Масъул муҳаррир: Б.Мустафоев. – Тошкент: Ўзбекистон, 2006. (Constitutional law. Encyclopedic Dictionary. / B.Mustafoev, E.Khalilov, U.Bozorov and others. / Responsible editor: B.Mustafoev. - Tashkent: Uzbekistan, 2006)

4. Ўзбекистон юридик энциклопедияси. / Нашр учун масъул: Р.А.Муҳитдиновва бошқ. / Масъул муҳаррир: Н.Тойчиев. – Тошкент: Адолат, 2011. (Legal Encyclopedia of Uzbekistan. / Responsible for publication: R.A. Muhitdinov et al. / Responsible editor: N.Toychiev. - Tashkent: Adolat, 2011).

5. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат чегараси тўғрисида”ги Қонуни. 820-I-сон 20.08.1999. // URL: https://lex.uz/docs/31166 (Law of the Republic of Uzbekistan "On State Border". 820-I-сон 20.08.1999. // URL: https://lex.uz/docs/31166.

6. Рустамбаев М.Ҳ. Ўзбекистон Республикаси Жиноят ҳуқуқи курси. Т.4. Махсус қисм. Иқтисодиёт соҳасидаги жиноятлар. Экология соҳасидаги жиноятлар. Ҳокимият, бошқарув ва жамоат бирлашмалари органларининг фаолият тартибига қарши жиноятлар: Дарслик. – Тошкент: Илм Зиё, 2011. (RustambaevM.H. Course of Criminal Law of the Republic of Uzbekistan. T.4. Special section. Crimes in the field of economics. Crimes in the field of ecology. Crimes against the order of activity of the bodies of power, administration and public associations: Textbook. - Tashkent: Ilm Ziyo, 2011)