PDF

Kalit so‘zlar

Ходим, иш берувчи, суд, судья, касаба уюшмаси, муддат, давлат божи, ҳал қилув қарори, ажрим, меҳнат низоси, комиссия, ижро ҳужжати.

Abstrakt

Ушбу мақолада меҳнат низоларини суд тартибида ва судсиз тартибда кўришнинг ўзига ҳос жиҳатлари, афзаллик ва муаммоли ҳолатлар, шунингдек, бу борада қонунчилигимизда мавжуд ҳолатларни тартибга солишга қаратилган нормаларни такомиллаштирга оид таклифлар илгари сурилган.

PDF

Библиографические ссылки

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 29.12.2020 // URL: https://president.uz/ru/lists/view/4057.

2. Осиё тараққиёт банки ишсизликни қисқартиришга қаратилган лойиҳа учун 93 млн АҚШ доллари ажратади. // URL: https://review.uz/oz/post/osiyo-taraqqiyot-banki-ishsizlikni-qisqartirishga-qaratilgan-loyiha-uchun-93-mln-aqsh-dollari-ajratadi.

3. Ўзбекистон Республикаси Олий судининг фуқаролик ишлари бўйича судлов ҳайъати томонидан 2019 йилнинг учинчи чорагида назорат тартибида кўрилган ишлар бўйича суд амалиёти 6-1154-19-сонли иш. // URL: http://sud.uz.

4. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 17 апрель 1998 йилдаги “Судлар томонидан меҳнат шартномаси (контракти)ни бекор қилишни тартибга солувчи қонунларнинг қўлланиши ҳақида”ги 12-сонли қарорининг 52-банди. // URL: https://nrm.uz/content

5. Кучкаров Хамидулло Абдурасулович, Порядок и условия упрощенного порядка гражданского судопроизводства / Арбитражный и гражданский процесс №5 – 2017. С. 52-56. // URL: http://lawinfo.ru/catalog/contents-2017/arbitrazhnyj-i-grazhdanskij-process/5/.

6. Мамасиддиқов М.М. Меҳнатга оид ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган низоли ишларни судда кўришнинг процессуал хусусиятлари. Юридик фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун дисс. Т.: 2002.–160 б.

7. 2019 йил 10 майда қабул қилинган 536-сонли “Баъзи давлат органлари ва ташкилотларнинг фаолияти такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” ги Қонун // URL: https://lex.uz/docs/4329305

8. О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан по вопросам внедрения современных форматов работы судов, сокращения излишних судебных процедур и издержек. 10 июня 2020 года № 342-VIЗРК. // URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=37932286