PDF

Kalit so‘zlar

Микрокредит, микрокредит ташкилотлари, микромолиявий хизматлар, хорижий инвестиция, кредит, фоиз, монополия, молия бозори, рақобат, молиявий тузилма, ломбард.

Abstrakt

Ушбу мақолада микромолиявий хизматларнинг тушунчаси, зарурати, бу борадаги халқаро амалиёт, микромолиявий хизматларнинг жамият ва давлат иқтисодий тараққиётида тутган ўрни, микрокредит ташкилотларини қайта ташкил этиш ва тугатиш асослари ва тартиби ва бу борадаги назария ва амалиёт масалалари ўрин олган.

PDF

Библиографические ссылки

1. United Nations conference on trade and development the ins and outs of inclusive finance: some lessons from microfinance and basic income. © United Nations. New York and Geneva, 2018. // URL: https://unctad.org.

2. Microfinance Institutions Fostering Sustainable Development by Region Icíar García-Pérez, María Ángeles Fernández-Izquierdo and María Jesús Muñoz-Torres Department of Finance and Accounting, Law and Economics Faculty, Jaume I University, Campus del Riu Sec, 12071 Castellón, Spain; afernand@uji.es. Sustainability 2020, 12, 2682.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 26 мартдаги “Иқтисодиётни ривожлантириш ва камбағалликни қисқартиришга оид давлат сиёсатини тубдан янгилаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5975- сон фармони. 26.03.2020 й. // URL: https://lex.uz/docs/4776669

4. Галазова З.В. Институт реорганизации юридического лица: дис.. канд. юрид. наук. – М., 2015.

5. Нуриддинова Ш.Т. Юридик шахсларнинг бекор бўлиш усуллари ва уларни қўллашнинг фуқаролик-ҳуқуқий муаммолари: юрид. фан. номз. дис.. автореф. – Т.: 2008.

6. Рахмонқулов Ходжи-акбар Рахмонқулович. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига шарҳ. 1-жилд (биринчи қисм) Адлия вазирлиги. – Т.: «Vektor-Press», 2010. – 816 б. – (Профессионал (малакали) шарҳлар).

7. Баринов Н. А., Козлова М. Ю. Принудительная реорганизация юридических лиц по антимонопольному законодательству // Законы России: опыт, анализ, практика. 2006. № 8.

8. Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2018 йилдаги фаолияти тўғрисида ҳисоботи // URL https://cbu.uz/upload/medialibrary/682/Markaziy-bankning-2018-yil-uchun-_isoboti.pdf.

9. Кутлымуратов Ф.К. Проблемы гражданско-правового регулирования принудительной реорганизации юридических лиц: автореф. дис. канд. юрид. наук. – Ташкент: 2009.

10. Раҳмонқулов Ҳ. Фуқаролик ҳуқуқининг субъектлари. Ўқув қўлланма. –Т.: Ўзбекистон, 2008.