PDF

Kalit so‘zlar

ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси, ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикасини амалга ошириш, профилактик тадбирлар.

Abstrakt

Мақолада Ўзбекистон Республикасида ҳуқуқбузарликлар махсус профилактикаси чора-тадбирларининг моҳияти ва ўзига хос хусусиятлари, мазкур тадбирларни амалга ошириш тартиби ҳамда ҳуқуқий асослари таҳлил қилинган. Ўзбекистон Республикасининг амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларида белгиланган ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикасини амалга ошириш асослари ва тартибида мавжуд бўлган ҳуқуқий бўшлиқ ҳамда зиддиятлар аниқланган ва уларни бартараф этиш йўллари кўрсатиб берилган. Бу борада мавжуд қонунчиликни такомиллаштиришга қаратилган таклифлар илгари сурилган.

PDF

Библиографические ссылки

Ўразалиеа М.Қ. Оилада вояга етмаганларга қарши содир этиладиган жинсий жиноятларнинг олдини олиш: Юридик фанлар номзоди диссертацияси автореферати. – Т., 2008. – Б. 17-18.

Пайзуллаев Қ.П. Вояга етмаганларнинг жинсий дахлсизлиги ва эркинлигини муҳофаза қилиш муаммолари (жиноят-ҳуқуқий ва криминологик жиҳатлари): Юрид. фан. номз. ... дисс. автореф. – Т., 2006. – Б. 15.

Хўжақулов С.Б. Ҳуқуқбузарликлар умумий профилактикасини такомиллаштириш (ички ишлар органлари фаолияти мисолида): Юрид. фан. фалс. докт. (PhD) ... дисс. автореф. – Т., 2018. – Б. 7, 20.

Саитқулов Қ.А. ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикаси бўйича фаолиятини такомиллаштириш: Юрид. фан. фалс. докт. (PhD) ... дисс. автореф. – Т., 2020. – Б. 19-20.

Ахмедова Г.Ў. Уюшган гуруҳлар кичик тадбиркорлик соҳасида содир этадиган жиноятларнинг олдини олиш (Ўзбекистон Республикаси ИИВ материаллари мисолида): Юрид. фан. номз. ... дисс. автореф. – Т., 2006. – Б. 17.

Халқаро коррупцияга қарши кураш кунига бағишланган форум // URL: https://www.minjust.uz/uz/press-center/news/98617/

Самарқанд вилояти бўйлаб “Арсенал” тадбири давом этмоқда // Самарқанд вилояти ИИБ Ахборот хизмати // URL: https://iiv.uz/news/samarqand-viloyati-boylab-arsenal-tadbiri-davom-etmoqda.

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг 2021 йил 12 мартдаги “Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазирининг ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва уларнинг профилактикаси ҳолати тўғрисидаги 2020 йил якуни бўйича ахбороти ҳақида”ги СҚ-245-IV-сон қарори // URL: https://lex.uz/docs/5343161.

Криминология. Умумий қисм: ИИВ олий таълим муассасалари учун дарслик / И.Исмаилов, Қ.Р.Абдурасулова, И.Ю.Фазилов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. ‒ Б. 58.

Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги ЎРҚ-371-сон Қонуни // URL: https://www.lex.uz/docs/2387357.

Попова С.А. Криминологическая характеристика и предупреждение женской преступности в современных условиях: По материалам Приволжского федерального округа: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2001. – С. 11.

Мухторов Ж.С. Ички ишлар идоралари профилактика хизматлари томонидан жиноятларнинг олдини олишни таъминлаш: Юрид. фан. номз. ... дисс. автореф. ‒ Т., 2009. ‒ Б. 12.

Салаев Н.С. Пенитенциар тизимнинг профилактик функцияси самарадорлигини ошириш: Юрид. фан. докт. ... дисс. автореф. – Т., 2019. –¬ Б. 21.