PDF

Kalit so‘zlar

коррупция, ҳамкорлик, тезкор-қидирув фаолияти, коррупцияга қарши кураш шакллари ва усуллари.

Abstrakt

Мақолада коррупцияга қарши курашишда тезкор-қидирув ва тергов органларининг ҳамкорлигининг ҳуқуқий табиати, ижтимоий-ҳуқуқий зарурлиги, долзарблиги, ҳозирги замон тенденциялари, миллий қонунчиликдаги муаммолар ва уларни ҳал этиш йўллари таҳлил этилган ва тегишли тавсиялар шакллантирилган.

PDF

Библиографические ссылки

Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat'iyat bilan davom ettirib, uni yangi bosqichga ko‘taramiz. T., 2017 yil.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni // URL: https://lex.uz/uz/docs/-5841063;

Ichki ishlar vazirligining 2016-2022 yillardagi statistik ma’lumotlari.

Kenneth E. Shewmaker. Daniel Webster and the Origins of American Foreign Policy toward East Asia and the Pacific, 1841-1852 Proceedings of the American Philosophical Society. Vol. 129, No. 3 (Sep., 1985), pp. 225-259.

Big encyclopedia dictionary. – M., 2000. p. 199.

Big sociological encyclopedia. – M., 1991. – T.5. – p.8.

Ahmedova S.T. «Ichki ishlar organlarining ma’muriy faoliyatida qonuniylikni amalga oshirishning asosiy printsiplari va shakllari» / / Huquq-Право- Law. – 1998. –№2. Маркушин А.Г. Основы управления в органах внутренних дел. – Нижний Новгород, 2006.

Лопатин В. В., Лопатина Л. Е. Толковый словарь русского языка - М., 1998.

О‘zbek tilining izohli lug‘ati. A.Madvaliyevning umumiy tahriri ostida. T.7. -T., 2009. 197-sahifa.

Levitan K.M. and others. English-Russian and Russian-English law dictionary.– M., 2015. – p.512.

A. Reber. Big explanatory psychological dictionary. – M., 2003. p.130.

Black’s Law Dictionary, 11thed. Bryan A. Garner, ed. —St. Paul: «Thomson/West», 2019. P.334.

Mamadaliyev Sh.O. Tadqiqot metodologiyasi: darslik. T., 2015 yil.

Калинкович Л.Н. Взаимодействие правоохранительных органов при раскрытии и расследовании преступлений - организационная основа успеха // Белорусское право. – 2002. – №13. –С.73.

Muxiddinov A.A. Jinoyat protsessida tergovchining protsessual holati. Diss... yuridik fanlar nomzodi. T., 2019 yil.

Fayziyev Sh. F. Tergov va surishtiruv organlarining o'zaro hamkorliki: monografiya. Jamiyat va innovatsiya-jamiyat va innovatsiyalar-nashr - 1, №03 T., 2020.

Кобзарев Ф.M. Проблемы теории и практики процессуальных и организационных отношений прокуратуры и суда в уголовном процессе. Автореф...дисс.докт. юрид.наук. –M., 2006.

Судебная экспертиза: Учебник // Отв.ред. Н.П.Яблоков. –M., 1999.

Аменицкая Н.А. Взаимодействие органов дознания и оперативно-розыскной деятельности при раскрытии и расследовании преступлений в органах внутренних дел: Автореф. дис.. канд.юрид.наук. - Нижний Новгород, 2006.

Козусев A. Контроль за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности / / Законность. – 1997. – №2.

Muhiddinov F. M. Jinoyat-protsessual shakl: nazariy va metodologik muammolar: Yurid fan. doktori. аvtoref. – T., 2005 yil. 20-s.

Tojixanov U., Ahmedova S. T.. Ichki ishlar sohasida boshqaruvni tashkil etish. – Т., - В.119.